Садови под притисок

Испитување на садови под притисок за ТНГ и цевна ТНГ инсталација , вклучувајки ја и целата арматура во склоп со цевната инсталација .

sadovi pod pritisok           sadovi pod pritisok3 

Печати